Zavolejte nám
724 618 108
Napište nám
eshop@emas.cz
Obecné kontakty
Zobrazit
Sociální sítě
facebook instagram
Změna zobrazení produktů

Oznámení o možném protiprávním jednání JANČA & EMAS group s.r.o.

Společnosti JANČA & EMAS group s.r.o. (dále jen „Společnost“) vznikla na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023 povinnost zavést vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která učiní oznámení dle Zákona, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti. Oznamovatelé mohou oznámení podávat rovněž u Ministerstva spravedlnosti, které provozuje externí oznamovací systém. Více informací naleznete na https://oznamovatel.justice.cz/. Oznámení lze dále učinit uveřejněním, případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci.

Společnost JANČA & EMAS group s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které
a)má znaky trestného činu,
b)má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč
c)porušuje tento zákon, nebo
d)porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
 14. fungování vnitřního trhu3)včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě Společnosti známa).

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Proti oznamovateli nesmí být v souvislosti s podáním oznámení vedeno žádné odvetné opatření.

Vědomé podání nepravdivého oznámení může být považováno za trestný čin a jako takovému mu nepřísluší ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Možnosti podání oznámení:
Písemně:
Vhozením do schránky umístěné u vchodu provozovny Společnosti nacházející se na adrese: Masarykova 843, 757 01 Valašské Meziříčí.
Obálka musí být zalepená, označená nápisem „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů k rukám příslušné osoby společnosti JANČA & EMAS group s.r.o. NEOTEVÍRAT“.
Zasláním poštou na adresu: JANČA & EMAS group s.r.o., Masarykova 843, 757 01 Valašské Meziříčí
Obálka musí být zalepená, označená nápisem „ Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů k rukám příslušné osoby společnosti JANČA & EMAS group s.r.o. NEOTEVÍRAT“.

Elektronicky:
reknitoemas@seznam.cz

Telefonicky na čísle:
+420 606 790 129

Osobně:
Osobně po předchozí domluvě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
Místem osobního podání je: JANČA & EMAS group s.r.o., Masarykova 843, 757 01 Valašské Meziříčí.

Forma oznámení:
Oznámení můžete provést vlastní formou či dle našeho formuláře, který je ke stažení níže na této webové stránce společnosti.

Příslušnou osobou pro podání oznámení je Lenka Václaviková, telefon 606 790 129, e- mail reknitoemas@seznam.cz.

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odstavec 2 se použije obdobně.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Odstavec 2 se použije obdobně.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3. Zákona

Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže jsou příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec povinni tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí obdobně pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení, jde-li o postup podle hlavy III. Zákona.

Poskytují-li příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci jsou povinni o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob zpracovává Společnost dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje oznamovatele a dotčených osob budou zpracovávány výhradně a slouží pouze pro pověřenou příslušnou osobu. Tyto osobní údaje budou uchovávány minimálně 5 let ode dne podání oznámení. Oznamovatel má v případě zpracování osobních údajů práva, jež jsou uvedena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Svá práva máte možnost uplatnit na e-mailové adrese příslušné osoby: reknitoemas@seznam.cz

V porovnávači máte 0 produktů.

Zobrazit porovnání Odebrat vše