Zavolejte nám
724 618 108
Napište nám
eshop@emas.cz
Obecné kontakty
Zobrazit
Sociální sítě
facebook
Změna zobrazení produktů

Reklamační řád a postup pro vrácení zboží

Reklamační řád společnosti JANČA & EMAS group s.r.o.
Reklamující je spotřebitelem
Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (§ 19 zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zejména §1829 – §1837, § 1914 – §1925, §2079 – §2112, §2158 – §2174).

Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Upozorňujeme, že v případě, kdy je kupujícímu (spotřebiteli) zboží doručováno, je kupující (spotřebitel) povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda není obal zboží poškozen. Pokud dojde při přepravě k poškození obalu zboží či dokonce k poškození zboží je nutné, aby toto bylo kupujícím (spotřebitelem) vyznačeno na dodacím listu (protokolu o převzetí) dopravce již v okamžiku převzetí a kupující (spotřebitel) tak přebral zboží s výhradou.

Zjevné vady je kupující (spotřebitel) povinen vytknout již při přebírání zásilky dopravcem. Ostatní zjevné vady, které nelze zjisti jinak, než vybalením zboží je kupující (spotřebitel) povinen vytknout bez zbytečného odkladu po dodání a rozbalení zboží.

Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady (§ 1921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění), vyřízení reklamace je možné přes reklamační formulář (vyplněním verze pro spotřebitele) dostupném níže na této stránce ve formátu PDF a jeho odesláním elektronickou poštou (e-mailem) na adresu eshop@emas.cz

Pokud kupující (spotřebitel) e-mailovou adresu nemá, může vyplněný reklamační formulář vytisknout a zaslat jej na adresu našeho sídla: Průběžná 2265/84, Strašnice, 100 00 Praha 10, oddělení eshop.

Reklamaci lze vyřídit také osobně na pobočce naší společnosti, nejlépe v nejbližším místě bydliště kupujícího. Pro ověření vlastnictví věci a platnosti záruční lhůty je nutno doložit doklad prokazující zakoupení věci v našem eshopu (číslo faktury a doklad o zaplacení).

V případě, že kupující (spotřebitel) odesílá zboží k reklamaci prostřednictvím poskytovatele poštovních či dopravních služeb, musí zásilka obsahovat reklamované zboží (včetně příslušenství), kopii dokladu o zaplacení zboží, číslo faktury, popis vad/y, která/é je/jsou předmětem reklamace, požadovaný způsob vyřešení reklamace a kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa či telefonní číslo, adresu, na kterou chce věc v případě uznání reklamace doručit.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím spotřebitelem (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu - vyplnění reklamačního formuláře.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Odpovědnost za vady se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se odpovědnost za vady nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží;
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje);
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem;
f) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
g) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
h) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy;
i) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Kupující (spotřebitel), má v závislosti na povaze vady při uplatnění odpovědnosti za vady níže uvedená práva.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující (spotřebitel) právo na:
a) odstranění vady;
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující (spotřebitel) právo:
a)na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b)na odstranění vady opravou věci;
c)na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d)odstoupit od smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se kupující (spotřebitel) domáhat buď:
a) opravy nebo doplnění toho, co chybí;
b) přiměřené slevy z ceny.

Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující (spotřebitel) buď:
a) odstoupit od smlouvy;
b) domáhat se přiměřené slevy z ceny.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující (spotřebitel) i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující (spotřebitel) i právo od smlouvy odstoupit.

Kupující (spotřebitel) sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující (spotřebitel) změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující (spotřebitel) opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu (spotřebiteli), že vady neodstraní, může kupující (spotřebitel) požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující (spotřebitel) své právo včas, má práva jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy do sféry prodávajícího dojde dopis či e-mail kupujícího (spotřebitele) požadující reklamaci zboží a zboží, jež je předmětem reklamace (případně požadované doklady potřebné pro vyřízení reklamace). Pokud tedy dojde k doručení žádosti o reklamaci zboží dříve než k doručení reklamovaného zboží, považuje se za den uplatněné reklamace den, ve kterém bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.

Pokud dojde k doručení reklamovaného zboží dříve než k doručení žádosti o reklamaci zboží, považuje se za den uplatnění reklamace den, kdy bude prodávajícímu písemně či e-mailem doručena žádost o reklamaci zboží s požadovaným způsobem vyřízení žádosti.

Do lhůty 30 (třiceti) dnů se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady předány.

Prodávající vydá kupujícímu (spotřebiteli) písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Vznikne-li mezi spotřebitelem a prodávajícím spor, který se nepodaří vyřešit přímo, má spotřebitel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto oprávnění může spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy u nás poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Řízení zahajuje vždy spotřebitel, který se obrátí na Českou obchodní inspekci. Prodávající toto oprávnění dle zákona nemá.

Reklamující je podnikatelem
Odlišný režim reklamace se uplatní v případě, že kupujícím je podnikatel. Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zvláštních předpisů. Za podnikatele je považována zejména právnická osoba, OSVČ či fyzická osoba, která nákup provedla na IČ.

V takovém případě se na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neuplatní zákonná ustanovení o spotřebitelích a reklamace probíhá v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

Pro uplatnění reklamace doporučujeme vyplnit reklamační formulář (vyplněním verze pro podnikatele) dostupném níže na této stránce ve formátu PDF a zaslat jej elektronickou poštou (e-mailem) na adresu eshop@emas.cz, případně můžete vyplněný reklamační formulář vytisknout a zaslat jej na adresu našeho sídla: Průběžná 2265/84, Strašnice, 100 00 Praha 10, oddělení eshop.

Reklamaci lze vyřídit také osobně na pobočce naší společnosti, nejlépe v nejbližším místě sídla podnikatele.

V případě reklamace je nutné předložit číslo faktury a doklad o zaplacení zboží a zboží, které je předmětem reklamace.


Postup pro vrácení zboží společnosti JANČA & EMAS group s.r.o.
Možnost vrácení zboží do 14 dnů od převzetí zboží, pokud je kupující spotřebitelem
V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) při nákupu na dálku (formou eshopu) právo odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží.

Kupující, který není spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nemá. Kupující (spotřebitel) dále nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. V našem eshopu má kupující (spotřebitel) možnost objednat si jím určený rozměr kabelů, vodičů, drátů, led pásků či zemnících pásků. V případě, že se kupující (spotřebitel) rozhodne, že chce zakoupit jiný než v balení uvedený rozměr těchto produktů, nemá právo od smlouvy do 14 dnů odstoupit, protože zboží bylo upraveno dle jeho přání.

Prodávající má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Pro vrácení ceny kupujícímu (spotřebiteli) je nutné dodržení následujících podmínek:
a) Kupující (spotřebitel) písemně informuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy a požadavku na vrácení zboží na adresu JANČA & EMAS group s.r.o., Průběžná 2265/84, Strašnice, 100 00 Praha 10, oddělení eshop. Tento dopis musí obsahovat skutečnosti, jež prokazují, že je vlastníkem kupovaného zboží (číslo faktury, doklad o zaplacení zboží), jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a číslo účtu, na který chce kupní cenu vrátit.
Kupující (spotřebitel) může od smlouvy odstoupit také pomocí e-mailu na adresu eshop@emas.cz. Pro rychlejší vyřízení uveďte předmět e-mailu „Odstoupení od smlouvy.“ Tento e-mail musí obsahovat skutečnosti, jež prokazují, že je vlastníkem kupovaného zboží (číslo faktury, doklad o zaplacení zboží), jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo účtu, na které chce peníze za zboží vrátit.
b) vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, pokud byl dodán a návodu) a tedy ve stavu nového produktu bez jakýchkoliv závad či poškození . Zboží nelze zaslat na dobírku, kterou by platil prodávající. Doprava a doručení zboží probíhá na náklady kupujícího (spotřebitele).

Nebude-li zboží vráceno v původním obalu nebo bude-li tento poškozený, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

Při splnění těchto podmínek vrátí prodávající kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu do 14 pracovních dní od obdržení zboží převodem na účet kupujícího (spotřebitele).


Reklamační řád a postup pro vrácení zboží společnosti JANČA & EMAS group s.r.o. nabývá platnosti a účinnosti dnem 29. 6. 2020 a řídí se jim prodej zboží na eshopu a vrácení zboží na eshopu uskutečněném po 29.6.2020.

V porovnávači máte 0 produktů.

Zobrazit porovnání Odebrat vše