Reklamace a vrácení

Možnost vrácení zboží do 14 dnů

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující při nákupu na dálku (formou e-shopu) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží. Prodejce má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Pro vrácení ceny je nutné dodržení následujících podmínek:

a) prodávající bude kupujícím informován o požadavku na vrácení zboží na adresu JANČA & EMAS group s.r.o., Masarykova 843 757 01 Valašské Meziříčí , oddělení E-shop,  nebo e-mailem na adresu eshop@jancaelektro.cz

b) vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, daňového dokladu atd.). Nebude-li zboží vráceno v původním obalu nebo bude-li tento poškozený, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží nelze zaslat na dobírku a jeho doprava probíhá na náklady kupujícího.

Při splnění těchto podmínek vrátí prodávající kupujícímu peníze do 14 pracovních dní od obdržení zboží převodem na účet kupujícího

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

Reklamace

Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (§ 19, zákon 634/1992 o ochraně spotřebitele v platném znění, Občanský a Obchodní zákoník). Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě jiné.

Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady (§ 599 OZ), nejrychleší vyřízení je přes reklamační formulář, elektronickou poštou (e-mailem) nebo osobně na pobočce naší společnosti, nejlépe v nejbližším místě bydliště kupujícího.
Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit doklad o zaplacení, který je nepřenosný (kupní smlouva), pokladní doklad,  či jiný doklad prokazující zakoupení věci v naší společnosti. Pokud je u zboží záruční list tak dodat i s ním.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software ,

g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

j) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu - vyplnění reklamačního formuláře.

 Kupující, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

 b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

c) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady předány. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.